Tudatos Öregedés

Az idősödés társadalompolitikai kihívásai

Az idősödés nem önmagában véve problematikus, hanem abból a szempontból, hogy sem a gazdaság, sem a társadalmi ellátórendszerek nem készültek fel átfogó reformokra az ellátórendszerek fenntarthatósága érdekében. A nyugdíjak, szociális és egészségügyi kiadások egyre nagyobb terhet rónak a társadalomra. 2009. év elején 3 millió 31 ezren részesültek nyugdíjban, járadékban vagy nyugdíjszerű ellátásban. Az ellátottak 57%-a öregségi nyugdíjban részesült. A nyugdíjakra és a nyugdíjszerű ellátások forint összege és a GDP-hez viszonyított aránya folyamatos növekedést mutat, 2007-ben a GDP 10,9%-át fordították az ellátásokra, 2008-ban már 11,6%-át. Az öregségi nyugdíjasok 1 főre jutó átlag nyugdíja 2009.01.01-én 93.256 Ft (KSH, 2009.). Az átlagkeresetek és a nyugdíjak közötti olló az elmúlt években jelentős mértékben zárult, a nyugdíj összege közelebb került a nettó keresetekhez. 

A demográfiai változások és az individualizációs folyamatok azt is jelentik, hogy a családok egyre kevésbé töltik be a természetes védőháló szerepét, a gondozási funkciókat, emiatt az intézményes ellátások arányának és jelentőségének növekedését eredményezi. (A család instabilitása, válás, eltérő értékrend, a munka világának az átalakulása – preferált az egyedülálló munkavállaló, külföldi munka, stb.-, növekvő munkanélküliség). Munkanélküliség.

Csökkennek a munkaadói és a munkavállalói bevételek, így az állami hozzájárulás mértékét növelni kellett az ellátások fedezésére. Az állam, mint a jóléti ellátórendszer legfontosabb szereplője igyekszik megőrizni állampolgárai biztonságát, ugyanakkor eszközei végesek, bevételei a kiadások jelentős emelkedése mellett csökkentek a munka világában bekövetkezett változások miatt. A felosztó, kirovó rendszer nem tartható fenn emiatt. 

A nyugdíjrendszer átalakítása válik szükségessé: nyugdíjkorhatárok felemelése és a járulékok emelése, az öngondoskodás előtérbe helyezése. Az öngondoskodó nyugdíjrendszernek nálunk nincsenek hagyományai, feltételei, félő, hogy konzerválná a meglévő társadalmi különbségeket. A jelenlegi gazdasági működés nem alapozza meg a stabil munkaerő piaci feltételeket, foglalkoztatást, megfelelő szintű jövedelmet A pályakezdés bizonytalanságai, a fekete és a szürkegazdaság az öngondoskodás akadályozza. 

Veszélyezteti a társadalmi szolidaritás fenntarthatóságát: a fiatalabb generációk úgy tekintenek a nyugdíjasokra, mint kiváltságos csoportra, akik a legtöbb hasznot húzzák a szociális költségvetésből, ellátórendszerből. A fiatalok, a gyermekes családokból kerülnek ki az új szegények, így elsősorban őket kellene támogatni, amit azonban az idősek számára nyújtott, egyre növekvő kiadások nem tesznek lehetővé. Az idősek egyre erőteljesebbé váló politikai hatalma számos esetben vezet a kiadások növeléséhez. A társadalmi kockázat abban rejlik, hogy mindezen folyamatok egy gazdaságilag labilis korszakban következik be, melyben a munka világa, a foglalkoztatás biztonsága és a családok szerkezete rendül meg. 

Az időskorral kapcsolatos szemléletváltozásra van szükség.

A Nemzeti Idősügyi Stratégia (NIS) társadalomképének alapja: hogy minden korcsoportnak megfelelő esélye legyen teljes értékű aktív és méltó életre, az élet utolsó szakaszának humánus befejezésére. Megalapozott igény az idősek – Jogbiztonsága – Részesülés társadalmi ellátásra a kiszolgáltatott helyzetben, megfelelő nyugdíjrendszer biztosítása – Méltó megélhetésre, a nyugdíjak értékmegőrzési mechanizmusai.

A diszkrimináció fokozatos felszámolására, hogy az aktív népesség egyenjogú csoportjaként éljenek, meg kell győzni a társadalmat és annak intézményeit, és a munkaadókat a kor szerinti hátrányos megkülönböztetés káraira. A foglalkoztatás lehetőségeinek bővítése. – A szociális és az egészségügyi ellátórendszer átalakítása társadalompolitikai cél, melyben az esélyegyenlőség elveinek érvényesülni kell. 

Az egészség megőrzése:
 • Élethosszig tartó tanulás lehetősége. 
 • Kutatás, oktatás, továbbképzés a méltó idősödéssel kapcsolatos témákban. 
 • Jogi szabályozás lehetőségei. 
 • Idősügyi Törvény elfogadása. 
 • Idősügyi országgyűlési biztos kinevezése. 
 • Az idősüggyel kapcsolatos ágazati jogszabályok módosítása. 
 • Kormányzati stratégia, erre a célra elkülönített költségvetési források, valamint programok megvalósítása, annak monitorozása. 
 • Idősügyi ombudsman létrehozása – figyelemmel kísérhetné és ellenőrizhetné az idősekkel kapcsolatos jogszabályi rendelkezések érvényesülését, vizsgálná a hatóságokat, közszolgáltatást végző szerveket. 
Időspolitika célkitűzései :
 • Időskori jövedelembiztonság fenntartása.
 • Idősbarát társadalmi és fizikai környezet megteremtése. 
 • Az idősek társadalmi aktivitásának elősegítése.
 • Az idős embereket aktív résztvevőként kell kezelni, ahelyett, hogy a politika passzív alanyainak, választóknak, betegeknek, gondozottaknak.
 • A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása. 
 • Az időskorhoz kapcsolódó társadalmi attitűd formálása. 
 • Generációk közötti szolidaritás erősítése.
 • Partneri kapcsolat kialakítása a szolgáltatók, az idős emberek és családjaik között, hogy a hosszan tartó gondoskodás iránti megnövekedett igényeket ki lehessen elégíteni. 
 • Időspolitikát meghatározó értékek: méltóság, függetlenség, társadalmi részvétel, az önmegvalósítás, a biztonság. 
Az idősgondozás fejlesztendő területeinek fő irányai:
 • Nyugdíjbiztosítási rendszer – a befizetési kötelezettséggel vásárolt ellátást szerzett jogként szolgáltatja, fontos a befizetések és a szolgáltatások közötti összhang 
 • A jövőben felértékelődik az öngondoskodás elve az időskorúak jövedelembiztonsága szempontjából (magatartásformálás) 
 • Minden időskorú állampolgár számára – településtípustól függetlenül – ugyanazok az ellátások egyénre szabottan és adekvát módon a számára elvárt színvonalon és tartalommal legyenek elérhetők – A szolgáltatások és a szükségletek összhangja 
A kirekesztődés megakadályozása érdekében a társadalmi befogadást segítő integrált szolgáltatásokat, programokat fejleszteni kell, a működési feltételeket biztosítani hozzá:
 • Pontos információval kell elősegíteni az időseket, hogy tudatosan választhassanak a különböző igényeket kielégítő, alternatív lakhatási és ellátási formák között, beleértve a piaci alapon nyújtott szolgáltatásokat is 
 • Az időskorúak fizikai és mentális egészségének megőrzését, a gyógyítást a szükségletekhez kell igazítani 
 • Olyan integrált ellátási formák fejlesztése, amely lehetővé teszi, hogy az idős a lakásán vegye igénybe az ellátást 
 • Geriátriai ellátórendszer fejlesztése 
 • Demens betegek ellátásának fejlesztése 
 • Élethosszig tartó tanulás elvét szem előtt tartva életkor-specifikus oktatási és továbbképző programok 
 • Fel kell lépni az idősebb munkavállalókat sújtó életkori diszkrimináció ellen 
 • Fokozni kell az idősek családban végzett munkájának, valamint önkéntes munkájának társadalmi elismerését. 

Forrás:

https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Bemeneti_kompetenciak_meresi_ertekelesi_eszkozrendszerenek_kialakitasa/2_1865_024_101231.pdf

FELHASZNÁLT IRODALOM 

1. Iván László: Ne féljünk az öregedéstől 

2. Dr Szabó Rezső : Geriátria, idősgyógyászat, Medicina könyvkiadó (1990) 

3. Dr Szabó Rezső : Geriátria, idősgyógyászat, Medicina könyvkiadó (2000) 

4. Imre Sándor : A klinikai gerontológia alapjai, Medicina könyvkiadó (2007) 

5. Semsei Imre. (2008): Gerontológia, Egészség égügyi Kari jegyzetek 15. 

6. http://www.szocialis-gondozo.lapunk.hu